Skip to Content

Publications

Genome-wide analysis of stepwise hepatocarcinogenesis using next generation sequencer, Midorikawa, Yutaka, Yamamoto Shogo, Ueda Hiroki, Sonoda Kotaro, Tsuji Shingo, Tatsuno Kenji, Shibata Tatsuhiro, Covington Kyle, Wheeler David A., Takayama Tadatoshi, et al. , HEPATOLOGY, Volume 58, p.396A–396A, (2013)


about seo